Menu

Crockerne Church of England Primary School

To be the best me that I can be

Governors Meeting Attendance

Governors meeting attendance 2022-2023

 07.09.2212.10.2206.12.2221.02.2329.03.2317.05.2310.07.23
Sue ElliottYYY

Y

YYY
Maggie YoungYNYYYYN
Sarah SpencerYYYXYYY
Astrid Tiesema-SamsomNYNYNNN
Jayne PhanYYYYYXX
Jenny LakeYYYYYYY
Lucy ReesYYYNNYY
Sonya CrutchleyYNYYNResignedResigned
Bryony RobertsYYNYYNY
Ryan GilsonYYYXXYY
Zac ColeyYYYYYXX
Kevin ArdenYYYNYYN
Julie Howarth (Clerk)YYXYYYY

 

Top